15 августа 2017Сервісна підтримка від Samsung у подарунок

Офіційні правила Акції

«Сервісна підтримка від Samsung у подарунок»

 • Загальні положення
  • Замовник Акції «Сервісна підтримка від Samsung у подарунок» — Товариство з обмеженою відповідальністю «Самсунг Електронікс Україна Компані» (надалі — Замовник).
  • Організатор Акції — Товариство з обмеженою відповідальністю «Чейл Юкрейн» (надалі — Організатор).
  • Цими Офіційними Правилами (надалі — Правила) визначається проведення Акції під загальною назвою «Сервісна підтримка від Samsung у подарунок» (далі по тексту – Акція).
  • Переможці Акції будуть визначені за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції — безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.
  • Для проведення Акції, а також для здійснення контролю за ходом Акції та нагородження Переможців Акції Організатор має право залучати третіх осіб.
 • Період і місце проведення Акції
  • Акція проходить з «15» серпня 2017 року до «18» вересня 2017 року (включно) на території України крім АРК та зони проведення АТО. Придбання Акційного товару є можливим в місцях торгівлі (магазинах)інтернет-магазинах, вказаних в Доповненні №1 до цих Правил. Акція може бути припинена достроково у випадку вичерпання кількості Подарунків.
  • Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує, що згоден з цими Правилами.
 • Загальні умови участі в Акції
  • В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, що постійно проживають на її території та на день початку Акції досягли повноліття (далі — Учасники).
  • Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції:
   • представники Замовника та/або Організатора Акції, особи і будь-які суб’єкти господарювання, що залучені до підготовки та/або проведення Акції, а також їхні близькі родичі (чолові/дружина, брат/сестра, діти, батьки);
   • обмежено дієздатні та/або недієздатні особи;
   • особи, що на день початку Акції не досягли 18 років, та/або не є громадянами України, та/або постійно не проживають на території України;
   • особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила;
 • Правила участі в Акції

4.1. Щоб взяти участь в Акції, Учаснику необхідно:

(і) протягом строку з «15» серпня 2017 року до «18» вересня 2017 року придбати у місці проведення Акції будь-який товар з переліку, вказаному в Доповненні №1 (далі – Акційна продукція) та гарантовано отримати сертифікат на додаткове сервісне обслуговування*. Кількість Подарунків обмежена.

(іі) зареєструватись в Акції:

- зателефонувавши на номер гарячої лінії 0 800 502 000 (безкоштовного з мобільних та стаціонарних телефонів) в період до 02 жовтня 2017 р., повідомити консультанту власні персональні та контактні дані, ІМЕІ номер телефона, дату придбання товару. Учасник вважається зареєстрованим з моменту отримання відповідного смс-повідомлення про підтвердження реєстрації.

АБО

- за допомогою веб-сайту http://form.samsung.ua, коректно заповнивши всі необхідні дані. При цьому фотографії (скановані копії) гарантійного чеку та товарного чи фіскального чеку повинні бути чіткими, такими що дозволяють прочитати та зрозуміти всі дані, які містяться у вказаних документах.

* Під подарунком слід розуміти право отримання додаткового сервісного обслуговування. Детальний опис подарунку міститься у цих Правилах.

4.2. 4.3. Замовник та/або Організатор Акції виконують виключно організаційну функцію. Відповідні умови укладення договору купівлі-продажу акційного товару залежать від обраного Учасником магазину та встановлюються таким магазином незалежно від Замовника/Організатора.

4.4. Учасники зобов'язуються свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам, а також не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника в Акції.

4.5. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції (якщо надання такої інформації передбачене умовами Акції), в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником, позбавляє такого Учасника права на участь в Акції та звільняє Замовника/Організатора від будь-яких зобов'язань перед таким Учасником.

4.6. Учасник, викритий у спробі незаконного отримання Подарунків, за одноособовим рішенням Замовника/Організатора не бере участі в Акції. Якщо при цьому його дії містять ознаки злочину або іншим чином порушують законодавство України, інформація про нього може бути передана в правоохоронні органи.

4.7. У разі виявлення Організатором/Замовником Акції протиправних дій з боку будь-якої особи Учасника Акції, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Організатор/Замовник має право усунути Учасника від подальшої участі в Акції. Організатор/Замовник залишає за собою право визначати, які саме дії є порушенням цих Правил та які пояснення є обґрунтованими.

4.8. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на участь в Акції.

 • Призовий фонд
  • Заміна сертифікату та Подарунків, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається. У випадку якщо Переможець Акції з якихось причин не може отримати сертифікат чи Подарунки особисто, такий Учасник Акції не має права передати/поступитися своїм правом третій особі, і в такому разі вважається, що він відмовився від Подарунків.
  • Подарунок може бути використаний з моменту отримання Учасником Акції смс-повідомлення про підтвердження реєстрації Учасника в Акції. При цьому срок дії Подарунку обраховується з дня придбання Учасником Акційного пристрою.
  • Сертифікат буде вручено Учаснику Акції в місці продажу після покупки Акційного пристрою, замовленого Учасником в порядку, передбаченому п. 4 цих Правил.
  • Якщо Учасник Акції протягом строку, передбаченого ЗУ «Про захист прав споживачів», повертає придбаний товар, то такий Учасник зобов’язаний повернути всі подарунки, які він отримав у рамках цієї Акції.
 • Визначення Переможця Акції
 • Порядок і спосіб інформування про Правила та умови Акції
 • Заключні положення
  • Інформація (персональні дані), що стала відома Замовнику та Організатору в рамках проведення Акції, після закінчення проведення Акції та припинення строку дії Подарунку буде знищена.
  • Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України, щодо договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі учасники погоджуються з умовами такого договору, викладеними в цих Правилах і зобов’язуються їх виконувати.
  • У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
  • Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з Правилами Акції та згоден з їхніми умовами, а також дає свою згоду на:
   • обробку/використання своїх персональних даних, з метою контактування з ним щодо Акції;
   • безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником та/або Організатором Акції з маркетинговою метою методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам);
   • безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території Україні, і таке використання не буде відшкодовуватися Замовником чи Організатором Акції та (або) будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.
  • Участь в Акції, надання своїх персональних даних з метою проведення Акції, є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Акції з вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами як суб’єкт персональних даних відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних, а також надає свою згоду Замовнику/Організатору на збір власних персональних даних, їх зберігання та обробку з маркетинговою метою, метою ведення власної господарської діяльності та цілей оподаткування, їх передачу третім особам із вказаною метою.
  • Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес) та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно Подарунку.
  • Неухильне дотримання цих Правил та всіх умов Акції, а також надання Переможцем всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Подарунку.
  • З моменту передачі Переможцеві Подарунку зобов’язання Організатора та Замовника за цими Правилами вважаються виконаними.
  • Організатор Акції забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України.
  • Організатор/Замовник не несуть відповідальність за достовірність наданих Учасником Акції персональних даних. Організатор/Замовник не несуть відповідальність за роботу поштових служб та інших служб зв’язку.
  • Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в умовах обставин непереборної сили, таких як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора та Замовника Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов'язань.
  • Організатор Акції залишає за собою право:
   • припинити участь в Акції для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та/або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Акції;
   • за умови погодження із Замовником змінювати умови, строки проведення Акції, порядок видачі Подарунку;
   • припинити, призупинити, скасувати проведення Акції, якщо за будь-якої причини будь-який аспект Акції не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, викликані: виходом з ладу веб-сайту Акції внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу веб-сайту Акції, технічними несправностями веб-сайту Акції або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться за межами контролю Організатора та Замовника Акції та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції;
   • проводити фото- та відеозйомку отримання Переможцем Акції Подарунку та публікувати зазначені матеріали на веб-сайті Акції та будь-яких інших публічних ресурсах чи засобах масової інформації без виплати будь-якої винагороди Учаснику Акції.
  • Тарифікація дзвінків Учасника Акції здійснюється відповідно до тарифів обраного Учасником Акції оператора мобільного звязку та провайдера мережі Інтернет.

5.1. Подарунком є право додаткового сервісного обслуговування, яке включає в себе:

- 1 рік гарантійного обслуговування (додатково до 1 року гарантійного обслуговування від виробника). Перебіг додаткового року гарантійного обслуговування починається з наступного дня після спливу першого року гарантійного обслуговування від виробника;

- одноразова 50% знижка від вартості екрана у разі його механічного пошкодження протягом терміну гарантійного обслуговування.

!ВАЖЛИВО: будь ласка, перевіряйте дані сертифікату, заповнені продавцем – інформація у сертифікаті на право отримання Подарунку має повністю збігатись із відповідною інформацією, що міститься у гарантійному талоні та фіскальному чеку. Для використання Подарунку є необхідним звернення до авторизованого сервісного центру Samsung на території України – інформацію про їх місцезнаходження дивись на сайті за адресою: http://www.samsung.com/ua/support/, предявлення гарантійного талону, сертифікату та фіскального чеку. Умови сервісного обслуговування дивись на сайті http://www.samsung.com/ua/support/.

5.6. Сертифікат вважається недійсним, якщо обовязкові дані сертифіката не заповнені або не відповідають даним гарантійного талона, відсутня печатка продавця, дані на сертифікаті виправлені, стерті або не можуть бути встановленими.

5.7. У випадку виявлення помилок/виправлень/невідповідності даних у сертифікаті, будь-ласка, зверніться на гарячу лінію Samsung за тел. 0 800 502 000 (безкоштовного з мобільних та стаціонарних телефонів)

6.1. Всі Учасники, які здійснили купівлю Акційного пристрою на умовах цих Правил та виконали ці Правила, стають Переможцями Акції.

6.2. У випадку якщо Переможець Акції відмовляється від отримання Подарунків з будь-яких причин, не залежних від Замовника/Організатора Акції та/або з якихось причин не може отримати Подарунки особисто, такий Переможець Акції втрачає право на отримання Подарунків та не має права передати / поступитися своїм правом третій особі. В такому разі вважається, що він відмовився від Подарунків. Будь-яка компенсація вартості Подарунків такому Учаснику не передбачена.

7.1. Інформування про Правила та умови Акції здійснюється на сторінках в мережі Інтернет за адресою: http://www.samsung.com/ua/promotion/online-service-pack/.

7.2. Ці Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Замовником та/або Організатором Акції протягом усього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції здійснюється шляхом оприлюднення Організатором Акції нової редакції Правил у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування нової редакції Правил на веб-сайті Акції.

Galaxy S8

Galaxy S8+

Galaxy S7

Galaxy S7 Edge

Galaxy-A3 (2017)

Galaxy-A5 (2017)

Galaxy-A7 (2017)

Galaxy-J1 (2016)

Galaxy-J3 (2017)

Galaxy-J5 (2015)

Galaxy-J5 (2016)

Galaxy-J5 (2017)

Galaxy-J7 (2015)

Galaxy-J7 (2016)

Galaxy-J7 (2017)

Galaxy-G570 (2016)

Galaxy Tab S3 9.7 LTE

Galaxy Tab S3 9.7 Wi-Fi

Galaxy Tab S2 9.7 (2016) LTE

Galaxy Tab S2 9.7 (2016) Wi-Fi

Galaxy Tab S2 (2016) 8.0 LTE

Galaxy Tab A 10.1 LTE

Galaxy Tab A 10.1 Wi-Fi

Galaxy Tab A 8.0 LTE

Galaxy Tab E 9.6 3G

Galaxy Tab A 7.0 LTE